Regulamin szkoleń stacjonarnych oraz korzystania z platformy szkoleniowej Akademia i-Future

Spis treści

1. Regulamin szkolenia "INTELIGENTNE INSTALACJE – systemy rozproszone"

2. Regulamin szkolenia internetowego "Ampio 1-go stopnia"

3. Procedura reklamacji oraz procedura postępowania w przypadku wystąpienia działań nieprzewidzianych

1.

Regulamin szkolenia "INTELIGENTNE INSTALACJE – systemy rozproszone"


1. ORGANIZATOR.

Organizatorem szkolenia jest firma i-Future sp. z o.o. zarejestrowana pod adresem 44-200 Rybnik ul. H. M. Góreckiego 55 NIP 642-312-90-46 KRS 0000357456 REGON 241605742 www.i-future.pl www.akademiaifuture.eu

2. MIEJSCE I DATA SZKOLENIA.

Miejsce oraz data szkolenia określone są w ofercie oraz podpisanej umowie o realizację szkolenia.

3. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA.

- Warunkiem udziału w szkoleniu jest dostępność wolnych miejsc w wybranym terminie, przesłanie zgłoszenia najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia oraz podpisanie umowy o realizację szkolenia.
- Umowa o realizację szkolenia wypełniana jest wspólnie przez obie strony i podpisywana w pierwszej kolejności przez zamawiającego. Po przesłaniu umowy do realizatora szkolenia umowa zostanie podpisana i odesłana (jeden egzemplarz)
- Przesłanie zgłoszenia przez zamawiającego jest równoznaczne z akceptacją warunków szkolenia względem oferty i regulaminu. - O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszeniem nazywamy przesłanie skanu formularza zgłoszenia pod adres szkolenia@i-future.pl
- Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jezeli lista Uczestników w danym terminie szkolenia będzie juz zamknięta lub w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby osób, którą przewidział Organizator dla danego szkolenia.
- Najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem zamawiający prześle do organizatora szkolenia listę zgłoszonych osób wraz z kontaktem telefonicznym, e-mailowym oraz podpisanym formularzem RODO przez uczestników szkolenia

4. CENA I PŁATNOŚĆ ZA SZKOLENIE

- Cena oraz metoda płatności za szkolenie określona jest w ofercie szkoleniowej.
- Wynagrodzenie Organizatora obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, wynajem sali szkoleniowej, czas trenerów w trakcie szkolenia, wydanie zaświadczeń, certyfikatów oraz pełnej dokumentacji po szkoleniu, a takze serwis kawowy w trakcie przerw pomiędzy zajęciami.
- Zamawiający przed podpisaniem umowy powinni uzgodnić z organizatorem preferowaną formę płatności.
- Organizator nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w ramach opłaty za szkolenie

5. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA – ODSTAPIENIE OD UMOWY

- Odstąpienie od Umowy powinno być przesłane w formie poczty elektronicznej do Organizatora oraz podpisane przez Zamawiającego, a takze potwierdzone telefonicznie
- W przypadku rezygnacji ze szkolenia nie później niz 7 dni przed szkoleniem zamawiający nie ponosi kosztów, a jezeli dokonał juz opłaty za szkolenie zostanie ona mu zwrócona. W przypadku kiedy rezygnacji dokona się krócej niz 7 dni przed szkoleniem bądź uczestnik nie weźmie w nim udziału, organizatorowi nalezy się pełne wynagrodzenie.
- Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona

6. ZMIANY TERMINU SZKOLENIA.

- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia
- W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Organizator zwróci wpłaconą przez Zamawiającego kwotę w całości na numer rachunku bankowego wskazany przez Zamawiającego lub zaproponuje udział w szkoleniu w innym terminie.
- Zamawiający zgłaszający Uczestników szkolenia ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie, az do chwili jego rozpoczęcia. Zmiana powinna nastąpić w takiej samej formie, jak zgłoszenie.

7. CZAS TRWANIA.

Czas trwania szkolenia to 40 godzin rozłożonych na 5 dni (8 godzin dziennie) uwzględniając przerwy pomiędzy zajęciami. Szkolenie zwykle rozpoczyna się o 9.00 i kończy o 17.00 każdego dnia.

8. GASTRONOMIA.

Organizator szkolenia na czas szkoleń zapewnia serwis kawowy (kawa, woda, kruche ciasteczka) każdego dnia szkolenia

9. CO NALEŻY ZABRAĆ.

Każdy uczestnik szkolenia powinien zabrać ze sobą na szkolenie sprawny komputer przenośny z systemem Windows 7 lub 10 oraz urządzenie mobilne z systemem iOS lub Android

10. WYPOSAŻENIE STANOWISK.

Każdy uczestnik na czas szkolenia zostanie wyposażony w przez organizatora szkolenia w komplet modułów automatyki potrzebnych do realizacji szkolenia.

11. WYMAGANIA WZGLĘDEM UCZESTNIKÓW.
- Uczestnik szkolenia powinien być pełnoletni
- Uczestnik szkolenia powinien dysponować podstawową znajomością zasad elektryki a także obsługi komputera.

12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

Organizator szkolenia nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas szkolenia (np. porazenie prądem elektrycznym) spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu bądź nieznajomością zasad elektryki. Szkolenia przeprowadzane są z wykorzystaniem napięć bezpiecznych a jedynymi urządzeniami podłączanymi do napięcia 230AC są zasilacze oraz przedłużacze AC.

13. TRANSPORT NA MIEJSCE SZKOLENIA

Transport na miejsce szkolenia leży w gestii uczestnika szkolenia i nie jest w cenie szkolenia

14. USZKODZENIA SPRZĘTU.

Uczestnik szkolenia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne awarie i uszkodzenia sprzętu szkoleniowego wykorzystywanego w trakcie szkoleń chyba, że uszkodzenie to było spowodowane celowym działaniem uczestnika szkolenia. Organizator szkolenia nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu w trakcie szkolenia będącego własnością uczestnika szkolenia tj. komputerów, telefonów jak i innych urządzeń wniesionych przez uczestnika do sali szkoleniowej.

15. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
- Administratorem bazy danych osobowych Uczestników przekazywanych przez Zamawiającego jest Organizator.
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu bezpośredniego - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora jakim jest marketing bezpośredni
- kategoria danych osobowych: dane zwykłe
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
- Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowanych przez administratora aż do momentu wniesienia sprzeciwu
- posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
- Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć robionych w trakcie szkolenia w celach marketingowych

16. OBOWIĄZYWANIE I ZMIANY REGULAMINU.
- Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2.01.2020 roku
- Zmiana regulaminu nie ma wpływu na warunki szkoleń

2.

Regulamin szkolenia internetowego "Ampio 1-go stopnia"


1. ORGANIZATOR.

Organizatorem szkolenia jest firma i-Future sp. z o.o. zarejestrowana pod adresem 44-200 Rybnik ul. H. M. Góreckiego 55 NIP 642-312-90-46 KRS 0000357456 REGON 241605742 www.i-future.pl www.akademiaifuture.eu

2. FORMA I METODA SZKOLENIA.

Szkolenie podzielone jest na dwa etapy.
- część teoretyczna - w formie szkolenia e-learningowego, metoda podająca
- część praktyczna - w formie szkolenia e-learningowego, metoda podająca + ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem walizki

3. REJESTRACJA W SERWISIE

Rejestracja w serwisie www.akademiaifuture.eu oznacza akceptację regulaminu oraz regulaminu RODO

4. TEORETYCZNA CZĘŚĆ SZKOLENIA

Teoretyczna część szkolenia jest ogólnodostępna po rejestracji w serwisie.

5. PRAKTYCZNA CZĘŚĆ SZKOLENIA

- Praktyczna część szkolenia dostępna jest dla zarejestrowanych firm instalacyjnych, projektowych, architektów oraz szkół technicznych
- Warunkiem przystąpienia do szkolenia praktycznego jest wypożyczenie walizki szkoleniowej u organizatora szkoleń
- Formularz wypożyczenia walizki jest dostępny na stronie ze szkoleniami lub przesyłany pocztą e-mail przez Organizatora
- Dostęp do szkolenia praktycznego jest przyznawany przez Organizatora szkoleń po uiszczeniu opłaty oraz wypożyczeniu walizki szkoleniowej
- Organizator szkoleń Ampio 1-go stopnia, firma i-Future obsługuje jedynie firmy z województw: śląskie, dolnośląskie, małopolskie, łódzkie, podkarpackie, lubelskie oraz świętokrzyskie.
- W drodze wyjątku Organizator szkoleń może udostępnić szkolenie praktyczne osobom prywatnym lub bez walizki szkoleniowej wedle własnego uznania.

6. CENA I PŁATNOŚĆ ZA SZKOLENIE

- Cena oraz metoda płatności za szkolenie określona jest w ofercie szkoleniowej.
- Wynagrodzenie za szkolenie obejmuje przygotowanie walizki szkoleniowej, koszty wysłania walizki przez firmę kurierską oraz kosztu przesyłki zwrotnej.

7. REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA – ODSTAPIENIE OD UMOWY

- Uczestnik szkolenia ma prawo w każdej chwili zrezygnować ze szkolenia
- Rezygnacja ze szkolenia praktycznego po rezerwacji wypożyczenia walizki szkoleniowej i uiszczeniu opłaty za szkolenie nie zobowiązuje Organizatora szkoleń do zwrotu opłaty.
- Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona

8. CZAS TRWANIA.

- Czas materiału wideo szkolenia teoretycznego oraz praktycznego jest określony bezpośrednio na stronie ze szkoleniem.

9. SPRZĘT NIEZBĘDNY DO REALIZACJI SZKOLENIA.

- Szkolenie teoretyczne e-learningowe wymusza na uczestniku szkolenia posiadanie łącza internetowego, min. 5Mb/s oraz komputera z przeglądarką o wystarczającej mocy umożliwiającej przeglądanie materiałów wideo o rozdzielczości 1920 x 1080 px.
- Szkolenie praktyczne ponadto wymusza na uczestniku szkolenia posiadanie komputera z systemem Windows 7 lub 10 wolnego od blokad administratora przed instalacją dodatkowego oprogramowania, oraz urządzenia mobilnego z systemem Android lub iOS

10. WYMAGANIA WZGLĘDEM UCZESTNIKÓW.
- Uczestnik szkolenia powinien być pełnoletni
- Uczestnik szkolenia powinien dysponować podstawową znajomością zasad elektryki a także obsługi komputera.

11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

Organizator szkolenia nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas szkolenia (np. porazenie prądem elektrycznym) spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu bądź nieznajomością zasad elektryki. Szkolenia przeprowadzane są z wykorzystaniem napięć bezpiecznych a jedynymi urządzeniami podłączanymi do napięcia 230AC zasilające urządzenia automatyki.

12. USZKODZENIA SPRZĘTU.

- Uczestnik szkolenia praktycznego od chwili wysyłki walizki szkoleniowej do chwili jej zwrócenia przejmuje pełną odpowiedzialność za walizkę i jej uszkodzenia.
- Organizator szkolenia nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu w trakcie szkolenia będącego własnością uczestnika szkolenia tj. komputerów, telefonów jak i innych urządzeń wykorzystywanych podczas szkolenia.

13. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
- Administratorem bazy danych osobowych Uczestników przekazywanych przez Zamawiającego jest Organizator.
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu bezpośredniego - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora jakim jest marketing bezpośredni
- kategoria danych osobowych: dane zwykłe
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
- Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowanych przez administratora aż do momentu wniesienia sprzeciwu
- posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
- Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć robionych w trakcie szkolenia w celach marketingowych

14. OBOWIĄZYWANIE I ZMIANY REGULAMINU.
- Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2.01.2020 roku
- Zmiana regulaminu nie ma wpływu na warunki szkoleń

3.

Procedura reklamacji oraz procedura postępowania w przypadku wystąpienia działań nieprzewidzianych